• otevření účetních knih ke dni zahájení podnikatelské činnosti,
 • příprava vnitropodnikových účetních směrnic,
 • vytvoření podnikového účtového rozvrhu,
 • průběžná evidence hospodářských operací v souladu s účetními pravidly,
 • kontrola dokumentů z formálního a účetního hlediska,
 • příprava měsíčních výkazů a daňových přiznání,
 • vedení evidence DPH (VAT) na vstupu a výstupu,
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného a drobného majetku,
 • pravidelná příprava statistických výkazů pro potřeby Hlavního statistického úřadu (GUS) a Polské národní banky (NBP),
 • příprava dokumentů pro rejstříkový soud - Státní soudní rejstřík (KRS),
 • příprava ročních účetních závěrek,
 • stanovení zůstatku závazků a pohledávek,
 • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob – CIT-8,
 • sestavení výkazů pro představenstvo, dozorčí radu, vlastníky, spřízněné strany,
 • včasné doručení dokumentů orgánům finanční správy,
 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.
 • průběžná evidence hospodářských operací v zjednodušené formě (daňová evidence) v tzv. daňové knize příjmů a výdajů (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • kontrola dokumentů z formálního a účetního hlediska,
 • vedení evidence DPH (VAT) na vstupu a výstupu,
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného a drobného majetku,
 • příprava měsíčních daňových přiznání,
 • příprava hlášení vlastníků pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
 • příprava přehledů o příjmech a výdajích vlastníků pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
 • pravidelné vyhotovení statistických výkazů pro potřeby Hlavního statistického úřadu (GUS),
 • včasné doručení dokumentů orgánům finanční správy a správě sociálního zabezpečení (ZUS).
 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.
 • průběžná evidence příjmů,
 • kontrola dokumentů z formálního a účetního hlediska,
 • vedení evidence DPH (VAT) na vstupu a výstupu,
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného a drobného majetku,
 • pravidelné vyhotovení statistických výkazů pro potřeby Hlavního statistického úřadu (GUS),
 • příprava měsíčních daňových přiznání,
 • příprava hlášení vlastníků pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
 • příprava přehledů o příjmech a výdajích vlastníků pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
 • daňové a účetní konzultace,
 • včasné doručení dokumentů orgánům finanční správy a správě sociálního zabezpečení (ZUS).
 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.
 • příprava nezbytných dokumentů pro pracovní poměr zaměstnanců,
 • příprava občanskoprávních smluv (mandátní smlouva, smlouva o dílo)
 • příprava a průběžné vedení osobních složek zaměstnanců,
 • archivace personálních dokumentů v souladu s platnými předpisy,
 • příprava měsíčních mzdových listů pro pracovníky zaměstnané na základě pracovní smlouvy,
 • příprava vyúčtování odměn na základě občanskoprávních smluv
 • příprava oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) pro správu sociálního zabezpečení (ZUS)
 • příprava měsíčních přiznání k dani z příjmu fyzických osob na formulářích PIT-4, PIT-8AR,
 • výpočet měsíčních záloh sociálního pojištění (pro ZUS) a příprava příslušných zúčtovacích přehledů,
 • vystavení prohlášení pro Státní fond pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením (PFRON),,
 • příprava jmenných výkazů pojištěných osob (RMUA),
 • včasné předávání dokumentů správě sociálního zabezpečení (ZUS),
 • příprava ročních daňových přiznání zaměstnanců na formulářích PIT-11, PIT-40,
 • příprava ročních daňových přiznání zahraničních zaměstnanců na formuláři IFT-1R,
 • příprava ročního přehledu o zálohách na úrazové pojištění (ZUS IWA).
 • příprava mzdových a personálních výkazů pro statistický úřad (GUS),
 • dohled nad personální dokumentací,
 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.

Provádíme dohled nad účetním personálem v klientově firmě a přebíráme zodpovědnost v rozsahu funkce hlavního účetního firmy.
V rámci účetního poradenství nabízíme následující služby:

 • organizace toku dokumentů,
 • organizace účetnictví ve firmě,
 • příprava, modifikace, implementace účetního rozvrhu,
 • příprava postupů pro vnitřní kontrolu,
 • příprava vnitropodnikových účetních směrnic,
 • pomoc při výběru a zavádění účetních programů,
 • dohled nad řádným vedením účetnictví ve firmě,
 • dohled nad řádným podáváním daňových přiznání a výpočtem daní.

Sestavujeme finanční výkazy a reporty všech typů pro představenstvo společnosti, dozorčí radu a banky v souladu s Vašimi očekáváními. Při přípravě dokumentů vycházíme ze vzorů, které nám předloží klient, nebo připravíme vlastní návrh. Podle potřeb klienta zpracováváme také příslušné finanční analýzy, které slouží jako podklad pro řízení firmy. V rámci našich služeb také vyplňujeme různé žádosti o úvěr.

Nabízíme komplexní služby v oblasti registrace podnikatelské činnosti:

 • fyzických osob
  (vyplnění formuláře CEIDG-1, registrace k dani z přidané hodnoty pro Polsko nebo EU (VAT/VAT-UE), registrace na správě sociálního zabezpečení (ZUS), pomoc při výběru formy zdanění a formy vedení účetnictví),
 • osobních společností
  (vyplnění formulářů CEIDG-1, sepsání společenské smlouvy, registrace k dani z přidané hodnoty pro Polsko nebo EU (VAT/VAT-UE), registrace na správě sociálního zabezpečení (ZUS), pomoc při výběru formy zdanění a formy vedení účetnictví)
 • obchodních společností
  (sepsání společenské smlouvy, jednání s notářem za účelem podpisu smlouvy, registrace u rejstříkového soudu (KRS), přidělení daňového informačního čísla NIP, přidělení identifikačního čísla REGON, registrace k dani z přidané hodnoty pro Polsko nebo EU (VAT/VAT-UE), registrace na správě sociálního zabezpečení (ZUS), komplexní právní pomoc)
 • zahraničních subjektů
  (registrace firemních zastoupení a poboček na příslušných úřadech, registrace k dani z přidané hodnoty pro Polsko ne EU (VAT/VAT-UE)

Během celého procesu registrace podnikatelské činnosti úzce spolupracujeme s nejlepšími kancelářemi právních rádců a notáři a garantujme profesionalitu na nejvyšší úrovni.

Na přání zákazníka připravíme všechny typy ročních daňových přiznání (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28) včetně všech požadovaných příloh.

V rámci široce pojímaných účetních a finančních služeb jsme díky dlouholeté spolupráci s řadou obchodních partnerů po celém Polsku schopni nabídnout:

 • cenově velmi výhodné nabídky na nákup nových automobilů,
 • nejlepší nabídky operativního a finančního leasingu na trhu,
 • velmi výhodná pojištění (majetková, dopravní, odpovědnosti za škodu),
 • komplexní služby BOZP,
 • úplný právní servis,
 • úplnou IT podporu v rámci softwaru společnosti COMARCH,
 • racionalizaci mzdových nákladů a nákladů na sociální zabezpečení (ZUS).