• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
  • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
  • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
  • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.