Účetní knihy

 

 • otevření účetních knih ke dni zahájení podnikatelské činnosti,
          
 • příprava vnitropodnikových účetních směrnic,
           
 • vytvoření podnikového účtového rozvrhu,
           
 • průběžná evidence hospodářských operací v souladu s účetními pravidly,
           
 • kontrola dokumentů z formálního a účetního hlediska,
           
 • příprava měsíčních výkazů a daňových přiznání,
           
 • vedení evidence DPH (VAT) na vstupu a výstupu,

 • vyhotovení a zasílání na finanční úřady souborů JPK_V7M a JPK_V7K,
            
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného a drobného majetku,
            
 • pravidelná příprava statistických výkazů pro potřeby Hlavního statistického úřadu (GUS) a Polské národní banky (NBP),
            
 • příprava dokumentů pro rejstříkový soud - Státní soudní rejstřík (KRS),
            
 • příprava ročních účetních závěrek,
            
 • stanovení zůstatku závazků a pohledávek,
             
 • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob – CIT-8,
             
 • sestavení výkazů pro představenstvo, dozorčí radu, vlastníky, spřízněné strany,
         
 • včasné doručení dokumentů orgánům finanční správy,

 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.
          

Kontakt s námi

Wspólna 9, 45-831 Opole
Zavolejte: (77) 47-00-591